-20% PÅ SHORTS & PIRATBUKSER

Laster...

Hansker

Personlig verneutstyr reduserer risiko for ulykker på jobb. Dette gjelder også for hansker, som er underlagt strenge Europeiske standarder for å tilfredsstille sikkerhetskravene. 

Klassifiseringen gjør det lettere for brukeren å velge hansker som passer til de aktuelle arbeidsoppgavene, og dermed redusere alvorlighetsgraden av eventuelle arbeidsulykker. For å gjøre informasjonen klar og forståelig, og for å gjøre valget mer intuitivt for brukeren, definerer standard EN 420 de generelle kravene som gjelder for hansker som selges som vernehansker. Normen definerer imidlertid ikke noe beskyttelsesnivå, og derfor har vi tilleggsnormer som tar hensyn til risikoene som hansken kan beskytte brukeren mot.

Generell norm EN 420

Denne standarden definerer de generelle kriteriene for konstruksjon, ergonomi, sikkerhet, komfort og bevegelighet, merking og informasjon som gjelder for alle vernehansker. Hansken skal ikke være skadelig for brukeren. Den angir aldri risikoen som hanskene er ment mot, derfor indikerer den heller ikke beskyttelsesnivåene.

Tilleggsnormer til EN 420

EN 388: Beskyttelse mot mekaniske risikoer

Den europeiske standarden EN 388:2016 tar for seg kravene til verne­hansker som gir beskyttelse mot såkalte mekaniske risikoer. Dette om­fatter slitasje, kutt, riving, punktering og støt.

 • Slitasjemotstand (antall omdreninger): 1-4
 • Kuttmotstand (sirkelformet knivblad): 1-5
 • Rivemotstand: 1-4
 • Punkteringsmotstand: 1-4
 • Kuttmotstand:(rett knivblad, ENS ISO 13997): A-F
 • Beskyttelse mot støt: Minimum nivå 1

En poengsum på 0 er mulig, og dette indikerer at hansken ikke er testet eller ikke har nådd minimumskravet. Dersom det er oppført en X i stedet for et tall, betyr det at testen ikke er egnet for hansketypen. Et annet mulig scenario er en score høyere enn 4. Dette indikerer svært høye ytelsesnivåer.

EN 511: Beskyttelse mot kulde

Beskyttelsen mot kulde vises ved hjelp av et piktogram og tre beskyttelsesnivåer knyttet til bestemte egenskaper:

 • Motstand mot overføringskulde(beskyttelsesnivå 0-4)
 • Motstand mot kontaktkulde (beskyttelsesnivå 0-4)
 • Motstand mot vanngjennomtrengning (beskyttelsesnivå 0-1)

EN 407 : Beskyttelse mot termiske risikoer (varme)

Denne standarden spesifiserer det termiske beskyttelsesnivået for vernehansker mot varme og/eller ild.

Typen og graden av beskyttelse vises ved hjelp av et piktogram og seks beskyttelsesnivåer knyttet til bestemte egenskaper. Hanskene må også oppnå minst beskyttelsesnivå 1 med hensyn til slitasje- og rivemotstand i EN 388-standarden.

 • Motstand mot åpen ild (beskyttelsesnivå 0-4)
 • Motstand mot kontaktvarme (beskyttelsesnivå 0-4)
 • Motstand mot overføringsvarme (beskyttelsesnivå 0-4)
 • Motstand mot strålevarme (beskyttelsesnivå 0-4)
 • Motstand mot søl fra smeltet metall (beskyttelsesnivå 0-4)
 • Motstand mot flytende metall (beskyttelsesnivå 0-4)

EN 374: Beskyttelse mot kjemikalier og mikroorganismer

Denne standarden spesifiserer hanskenes evne til å fungere som en barriere mot kjemikalier og/eller mikroorganismer. Standarden består av tre deler:

Del 1: Terminologi og funksjonskrav (i samsvar med EN 388:2003)
Del 2: Bestemmelse av motstand mot gjennomtrengning (EN 374-2:2003) - gjennomtrengning er en fysisk prosess, der en væske eller luft trenger gjennom et stoff ved å passere gjennom porer, sømmer eller knappenålshull i stoffet. Det utføres luftlekkasjeprøve og vannlekkasjeprøve. Hansker skal ikke lekke, og skal kontrolleres i samsvar med det akseptable kvalitetsnivå. Jo høyere nivå, jo bedre beskyttelse.
Del 3: Bestemmelse av motstand mot molekylær gjennomtrengning av kjemikalier (EN 374-3:2003). Gjennombruddstiden er tiden det tar før en potensielt farlig kjemikalie trekker gjennom hanskematerialet og når innsiden av hansken. Gjennombruddstiden bestemmes ved å påføre en potensielt farlig kjemikalie på hanskeoverflaten og måle hvor lang tid det tar før vi kan observere kjemikalien på innsiden av hansken. Dette gir en indikasjon på hvor lenge en hanske kan brukes med en bestemt kjemikalie.

Kjemiske bekyttelseshansker klassifiseres i to grupper

 • Hansker med full kjemikaliebeskyttelse. En hanske som kan klassifiseres som en fullverdig kjemikaliehanske må oppnå gjennomtrengningsnivå for 2 for minst 3 av de følgende 12 kjemikalier: 
 • Kode-bokstav Kjemikalie CAS-nummer Klasse
  A Metanol 67-56-1 Primæralkohol
  B Aceton 67-64-1 Keton
  C Acetonnitril 75-05-8 Nitrilforbindelse
  D Diklormetan 75-09-2 Klorert parafin
  E Karbondisulfid 75-15-0 Organisk svovelforbindelse
  F Toluen 108-88-3 Aromatisk hydrokarbon
  G Dietylamin 109-89-7 Amin
  H Tetrahydrofuran 109-99-9 Heterosyklisk forbindelse og eterforbindelse
  I Etylacetat 141-78-6 Ester
  J n-heptan 142-82-5 Mettet hydrokarbon
  K Natriumhydroksid, 40 % 1310-73-2 Uorganisk base
  L Svovelsyre, 96 % 7664-93-9 Uorganisk syre
 • Hansker med begrenset kjemikaliebeskyttelse brukes for hansker som ikke oppnår en gjennombruddstid på minst 30 minutter for minst tre kjemikalier på listen over, men som består gjennomtrengningsprøven.